រូបចម្លាក់ទាំង១៥នៅលើលោកដែលគូរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ

loading...

នៅលើពិភពលោកនេះ មនុស្សតែងតែមានវប្បធម៌ប្លែកៗទៅតាមតំបន់ដែលខ្លូនរស់នៅ ហើយពួកគេបានបង្កើតគំនិតក្នុងការសាងសង់នូវរូបចម្លាក់ប្លែកៗជាច្រើន ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាំងកាំងជាមិនខាន។ ថ្ងៃនេះ សប្បាយដើរ សូមណែនាំរូបចម្លាក់ប្លែកៗទាំង១៥ នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យប្រិយមិត្តបានឃើញ!

Wonderland ប្រទេស Canada

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

Karma សហរដ្ឋអាមេរិក

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

Last Supper សហរដ្ឋអាមេរិក

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

Diamonds ប្រទេស​ Australia

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

Balancing Sculpture ទីក្រុង Dubai

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

Monument to the Violinist ប្រទេស Netherlands

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

Porsches at the Festival of Speed ចក្រភពអង់គ្លេស

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

“Diminish and Ascend ប្រទេស Australia

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

“The Inevitability of Time”

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

“Features of Gravity for the Elephant ប្រទេសបារាំង

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

“Runner ប្រទេស Greece

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

Underwater Sculptures ប្រទេស Mexico

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

“Involution”

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

The Bather ប្រទេស Germany

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

“Ali and Nino ប្រទេស Georgia

http://cdn.sabay.com/cdn/media.sabay.com/media/sabay_der/campaign/cake/

ប្រភព៖ Brightside

 

 

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply