ពលករខ្មែរលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃដូចសត្វធាតុគេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរនៅម៉ាឡេសុី

loading...

ម៉ាឡេស៊ី៖ រូបភាពពលករខ្មែរដេកក្នុងព្រៃ ដើម្បីគេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ី។ ពលករខុសច្បាប់ភាគច្រើនគឺឈប់ធ្វើការរកកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាព។

មានអ្នកខ្លះចង់ត្រលប់មកស្រុកខ្មែរវិញក៏ពិបាកព្រោះប៉ូលីសតាមចាប់គ្រប់កន្លែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ ហើយបើគេចាប់បានគេមិនបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរទេគឺត្រូវជាប់គុគនៅម៉ាឡេសិន ជាហេតុដែលពួកគាត់ ចង់នៅបន្តក៏មិនកើត ចង់មកក៏មិនបាន។

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply